top of page

STØJPÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET - få rådgivning til at løse problemet

Hvad er et støjpåbud? Et støjpåbud er når Arbejdstilsynet vurderer, at din arbejdsplads har for mange støjgener, og giver arbejdspladsen et påbud. Arbejdstilsynet kommer løbende på besøg hos virksomheder for at sikre, at medarbejderne har de mest fordelagtige arbejdsforhold. Hvis de vurderer, at støj er en problematik, kan de give et støjpåbud. 

Et støjpåbud afgives, når følgende forekommer på arbejdspladsen - og betingelserne for påbud er opfyldt. Læs mere her

  1. Hvis repræsentanten fra Arbejdstilsynet vurderer, at en af støjgrænserne er overskredet, kan der gives et rådgivningspåbud. 

  2. Hvis der er tvivl om, hvorvidt grænseværdien er overskredet, kan der gives et undersøgelsespåbud om måling. 

  3. Hvis unødig støj forekommer, kan der gives et påbud om dette.

  4. Hvis de akustiske forhold ikke er ideelle, kan der gives rådgivningspåbud.

  5. Hvis grænseværdierne er overskredet, og høreværn ikke benyttes, kan der gives påbud om høreværn.

Når Arbejdstilsynet vurderer arbejdsforholdene, gør de det ud fra forskellige perspektiver - blandt andet støj og akustik. 

 

Arbejdstilsynet arbejder typisk ud fra 3 kategorier af påbud:

  • et påbud med frist

  • et undersøgelsespåbud

  • et rådgivningspåbud

For at blive klogere på hvordan Arbejdstilsynet giver støjpåbud, har vi interviewet Charlotte Frantz Hansen, tidligere tilsynsførende i Arbejdstilsynet. Se videoerne nederst på siden.

HVILKE TYPER STØJPÅBUD KAN MAN FÅ?

HVAD ER ET UNDERSØGELSESPÅBUD?

Følgende er beskrivelserne fra Arbejdstilsynets hjemmeside:

 

Påbud med frist

Et påbud med frist indebærer, at virksomheden kan fortsætte produktionen, men at den skal finde en permanent løsning på problemet inden fristens udløb. Arbejdstilsynet vil fastsætte en frist, der er lang nok til at sikre, at virksomheden får den fornødne tid til at finde en god og holdbar løsning på problemet.

 

Rådgivningspåbud

"Et rådgivningspåbud er et påbud til en virksomhed om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

Undersøgelsespåbud (§21-påbud)

Virksomheden kan få et undersøgelsespåbud, hvis Arbejdstilsynet har en konkret mistanke om, at arbejdsforholdene ikke er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige, eller som led i en mere generel undersøgelse eller løbende kontrol af forholdene i fx en branche.

Påbuddet indebærer, at virksomheden skal foretage undersøgelser, udtage prøver eller gennemføre besigtigelser for at konstatere, om arbejdsforholdene er forsvarlige.

Hvis virksomheden får et påbud om at undersøge det psykiske arbejdsmiljø eller om at undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet.
 
Undersøgelsespåbud kaldes også § 21-påbud, fordi reglerne om undersøgelsespåbud er fastsat i § 21 i arbejdsmiljøloven.

bottom of page